سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کرمی محمدی – استادیاردانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)
فرزاد نیک فر – کارشناس ارشددانشگاه صنعتی شریف شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)، تهران
وحید اکرمی – کارشناس ارشددانشگاه صنعتی شریف شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر)، تهران

چکیده:

یک پست فشار قوی از مجموعهای پیچیده از تجهیزات الکتریکی متصل به هم مانند ترانسفوماتورها، ترانسهای اندازه گیری، کلیدهای قدرت، برقگیرها، کلیدهای قطع وتجهیزاتی از این قبیل تشکیل میشود. اکثر این تجهیزات برروی اعضای شکنندهای مانند مقرههای چینی و بوشینگها مستقر میباشند. تجهیزات مذکور از طریق شینههای صلب ویا انعطافپذیر به یکدیگر متصل میباشند که امکان ایجاد اندرکنش دینامیکی شدیدی را در حین زلزله بوجود میآورند.به علت ماهیت پیچیده پاسخ د ینام یکی تجهی زات متصل بهم، طراحی اتصالات انعطافپذیر با خلاصی کافی به منظورکاهش آثار اندرکنشی اجتناب ناپذیر میباشد. اگرچه استانداردهای IEEE STD1527TM2006وIEED STD693TM2005-راهنماییهایی در این زمینه ارائه داده اند اما صراحتاً حدود انعطافپذیری را بر طبق نمودار نیرو- تغییر مکان سیم-هادی مشخص ننمودهاند. بر این اساس نیاز به تع یی ن حدود شکلپذیری برای برخ ی از پیکربندیها ی رایج به منظورسهولت در طرح های مهندسی به شدت احساس میشود. در این مقاله سعی بر آن است تا با رویکرد تحلیلی عملکردبرخی از پیکربندیهای رایج سیمهادی مقایسه، اثر پارامترهای موجود بررسی و در نهایت نمودارهای کاربردی برای تعیین حداقل خلاصی مورد نیاز ارائه گردد.