سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد احمدیان – عضو هیأت علمی دانشکده برق، دانشگاه صنعت آب و برق
عباس محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و
مومن بهادرنژاد – عضو هیأت علمی دانشکده برق، دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

گسترش زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی و به دنبال آن تولد نسل جدید سیستمهای توزیع، شبکههای هوشمند، کنترل زمان واقعی سیستمهای توزیع را در مرکز توجهات متخصصین این صنعت قرار دادهاست. همچنین گسترشروزافزون استفاده از منابع تولید پراکنده، و لزوم مشارکت این منابع در کنترل ولتاژ سیستم، که تنها با کنترل مرکزی سیستم توزیع امکانپذیر است اهمیت بهرهبرداری زمان واقعی سیستمهای توزیع را بیشتر کردهاست. آنچه در بهرهبرداری زمان حقیقی اهمیت بسیار دارد، این است که با در اختیار داشتن اطلاعات محدودی از سیستم، وضعیت کلی سیستم از قبیل ولتاژ شینها، مقادیر بارها و … برای بهرهبردار روشن گردد. این امر با تخمین حالت سیستم توزیع ممکن است.این مقاله، به ارائه روشی مبتنی بر بهینهسازی پرداخته، و تخمین حالت سیستمهای توزیع را در حضور منابع تولید پراکنده و ادوات کنترل ولتاژ چون رگولاتور ولتاژ پلهای، ترانسفورماتور کنترل نسبت بار، جبران کنندههای استاتیکو خازنهای توزیع پیادهسازی نمودهاست. جهت بهینهسازی،از الگوریتم اجتماع ذرات استفاده شدهاست. جهت نشان دادن کارایی این روش، از یک سیستم توزیع واقعی که بخشی از شبکه توزیع تهران است استفاده شدهاست