سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کورش امامی – دانشگاه سمنان
یوسف علی نژاد –
زهرا مروج –
میثم توکلی –

چکیده:

تخمین حالت سنتی براساس اندازه گیری های اندازه ولتاژ باس و پخش توان های اکتیو و راکتیو و تزریقات توان بناشدها ست و فازورهای ولتاژ باسهای شبکه را تخمین می زند درتخمین حالت سنتی از اندازه گیری هایی که توسط SCADA بدست می آمدند استفاده شدها ست اما با ظهور واحدهای اندازه گیری فازور توانایی اندازه گیری پارامترهای دیگری از شبکه بدست آمد برا یواردکردن این پارامترها تکنیکهای موثری نیازند تا اندازه گیری های دقیق اندازه گیری های فازور را درتخمین حالت وارد کنند دراین مقاله با استفاده ازروش تخمینگر مربعات حداقل وزنی غیرخطی با مدل کردن اندازه گیری ها درمختصات کارتزین به تخمین حالت با استفاده ازترکیب اندازه گیری های سنتی و فازور پرداخته شده است.