سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت م
سیدحمیدرضا صادقی – دانشیار و مدیر گروه آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی دا
عبدالواحد خالدی درویشان – دانشجوی دکتری آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در مطالعات فرسایش و حفاظت خاک، باران بهعنوان یکی از عوامل اقلیمی مؤثر در ظهور فرسایش محسوب شده و بررسی خصوصیات مختلف آن از قبیل مقدار، شدت، اندازه و توزیع اندازه قطرات باران، سرعت نهایی قطرات و توزیع بارندگی مورد توجه محققان قرار گرفته است. از آنجاییکه سرعت حد قطره و به تبع آن انرژی جنبشی و فرسایندگی باران، تا حد زیادی متأثر از اندازه قطرات باران میباشد، لذا طبق مطالعات صورت گرفته، قطر قطره به عنوان فاکتور اصلی در فرسایش خاک شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف واسنجی روش لکه و استفاده از آن در تخمین توزیع قطری قطرات باران طبیعی در شهرستان نور با میانگین بارندگی سالیانه ۹۷۷ میلیمتر صورت گرفته است. واسنجی رابطه بین قطر لکه و قطر قطره ایجاد کننده، از طریق ایجاد قطراتی با قطر مشخص در شرایط آزمایشگاهی انجام گرفت. بعد از وارد کردن دادهها در نرمافزارSPSS ارتباط این دو متغیر به صورت رابطهای نمایی بهدست آمد. با جای- گذاری قطر لکههای ایجاد شده در باران طبیعی با شدت ۵/۱ میلیمتر در ساعت، توزیع قطری قطرات در شدت مذکور تخمین زده شد.