سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین پورتقی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
محمد علی لطف اللهی یقین – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
رضا کارکن آزاد – مربی دانشکده فنی مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
ستاره رضایی الکامی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

از آنجایی که قسمت عمده نفت و گاز استخراج شده از منابع موجود در دریا هستند، طراحی لولههای بکار رفته دارای اهمیت خاصی می باشد. دستیابی به توزیع فشار اطراف یک لوله تحت اثر موج، از مباحثی است که به دلیل داشتن ماهیت تصادفی موج، پیچیدگیهای زیادی را به همراه داشته است. در این مقاله با بکارگیری دادههای آزمایشگاهی و استفاده از رویکرد شبکه عصبی و برازش منحنی ضرایب روابط حاصل از رگرسیون خطی دادههای محاسباتی و مشاهداتی، سعی در دستیابی به یک رابطه کلی جهت تخمین مناسب توزیع فشار در اطراف یک لوله قائم با زبری جزئی گردیده است.