سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید مجدی فر – دانشجوی دکتری اکتشاف معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامرضا کمالی – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده:

یکی از دغدغه های اصلی در مرحله ی ارزیابی های فنی و اقتصادی معادن تعیین دقیق تر عیار ذخیره می باشد. از این رو محققان زیادی سعی کردند که با معرفی روش های متعددی از جمله روش های هندسی، مبتنی بر فاصله و زمین آماری اینمشکل را حل کنند. در این تحقیق سعی شده است که از الگوریتم فازی-عصبی به منظور تخمین عیار آهن در یک شبکه ی سیستماتیک حفاری های اکتشافی استفاده گردد. از این شبکه نمونه هایی از حفاری های انجام شده، گرفته شد و عیار آهنمنطقه آنالیز شد. مختصات عیار آهن نمونه های گرفته شده به عنوان ورودی های الگوریتم فازی- عصبی در نظر گرفته شدهاند. به عبارت دیگر، پارامترهای طول جغرافیایی ، عرض جغرافیایی و عمق نمونه های گرفته شده، سه ورودی الگوریتم را تشکیل می دهند و خروجی الگوریتم عیار آهن می باشد. ابتدا الگوریتم با داده های مذکور آموزش داده شد و سپس با داده های تست ارزیابی گردید. اندیس های خطا همانندR-Square وVAF ،MAPE برای ارزیابی الگوریتم فازی-عصبی محاسبه گردید که به ترتیب ۸۵٫۴۵ ،۸٫۳۹ ٪ و ۸۶۰۴/۰گزارش شدند که با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که الگوریتم فازی-عصبی می تواند به عنوان یک ابزار مناسب برای تخمین عیار آهن منطقه به کار رود. این روش می تواند از انجام حفاری های اضافی و هزینه های اضافی جلوگیری نماید