سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود فغفورمغربی – استاد گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
بهزاد ملوندی – دانشجوی دکتری آب گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بررسی جریان های آزاد در آبراهه ها از اهمیت شایانی در دانش هیدرولیک برخوردار است. از جمله مواردی که در مطالعه جریانهای آزاد مورد توجه قرار گرفته، تنش برشی کناره و توزیع آن می باشد. با روش ارائه شده در این تحقیق با توجه به ارتباط مستقیم تنش برشی لایه ای بهسرعت و نیز نسبت ثابت بین تنش برشی لایه ای و تنش برشی کل در فاصله ای ثابت از کناره مقطع، کوشش می شود تا با انجام عملیات ریاضیبسیار ساده توزیع تنش برشی کل در کناره مقطع با بهره جویی از توزیع سرعت در آن برآورد شود