سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد شادی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
یاسمن گندمی –

چکیده:

با توجه به وضعیت خاص سواحل خوزستان ، واقع در شمال غرب خلیج فارس بدلیل وجود خورهای متعدد درطول خط ساحلی که محل مناسبی جهت تولید مثل گونه های مختلف آبزیان هستند ، بررسی اوضاع صیادی این استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در این بررسی که با استفاده از تور ترال کفی با چشمه ۲۴ میلیمتر و عرض موثر ۵ متر انجام شد ، از دی ماه ۱۳۸۵ تا آذرماه ۱۳۸۶ به صورت ماه یانه نمونه برداری جهت تعیین تراکم و تغییرات فصلی توده زنده ماهیان ، همچنین تعیین میزان صید به ازای سطحCPUA) انجام شد ، بیشترین میزان صید به از ای واحد سطح تخم ین زده شده در مهر ماه برابر ۶۲۹ ک یلوگرم در ک یلومتر مربع بدست آمد و کمتر ین مقدار آن در آذر ماه با ۷۶ کیلوگرم در ک یلومتر مربع بود .همچنین بیشترین م یزان توده زنده در پا ییز مشاهده شد . نتا یج آنا لیز همبستگ ی ب ین فاکتورهای محیطی و نتایج بدست آمده نشان دهنده ارتباط معنی دار بین میزان دما و توده زنده می باشد