سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منوچهر فتحی مقدم – دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
ارش جاعل – دانشجوی دکتری سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
بابک لشکرآرا – دانش آموخته دکتری سازه های آبی
مهدی قمشی – استاد گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تنش برشی یکی از مهمترین موارد تحقیق را به خود اختصاص می دهد. زیرا بطور مستقیم بر ساختار جریان تاثیر می گذارد. درکانال های آبیاری، فلوم های آزمایشگاهی و یا انهار طبیعی معمولاً زبری بستر بیشتر از زبری دیوار می باشد. این عامل منجر به توزیع غیر یکنواخت تنش برشی بر بدنه و بستر یکنواخت میشود. در این تحقیق توانایی شبکه عصبی در تخمین تنش برشی بستر و دیوار برای کانال مستطیلی با توزیع غیر همگن زبری ارزیابی شده است. نتایج نشاندهنده دقت بالای شبکه عصبی در پیش بینی توزیع تنش در بستر و دیوار می باشد. همچنین مشخص گردید از بین پارامترهای بدون بعد موثر عدد فرود بیشترین اهمیت را درپیش بینی تنش برشی توسط شبکه عصبی دارا می باشد