سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید نیکخواه – دانشجوی دکتری مکانیک سنگ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس،
مرتضی احمدی – دانشیار مکانیک سنگ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
عبدالهادی قزوینیان – دانشیار مکانیک سنگ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

اطلاع از چگونگی وضعیت تنش برجا در پوسته زمین در بسیاری از مسائل مرتبط با سنگ و در زمین ههای مهندسی عمران، مهندسی معدن، نفت، ژئوفیزیک و زمی نشناسی بسیار حائز اهمیت است. رو شهای متعددی برای تعیین تنش بر جا توده سنگوجود دارند در حالیکه اغلب رو شهای انداز هگیری تنش برجا صحرایی نظیر روش بیش مغزه گیری، روش جک تخت، شکست هیدرولیکی، ، سلول کرنش گمان های و غیره عموماً گران و زمان بر هستند. از اینرو رو شهای آزمایشگاهی و مبتنی برمغز ههای اخذ شد هاز گمان هها که ساده، کم هزینه و سریع هستند، هم اکنون توجه متخصصین مکانیک سنگ را به خود جلبکرده و در حال گسترش است. نتایج آزمونهای آزمایشگاهی انجام شده بر روی نمونه سن گهای پیش بارگذاری شده و همچنین مقایسه بین نتایج رو شهای آزمایشگاهی تخمین تنش با رو شهای انداز هگیری تنش صحرایی در پروژ ههای زیادی میینهمخوانی قابل قبول بین نتایج حاصل از آ نها است، بطور یکه م یتوان از این رو شها برای تخمین تن شها با در نظر گرفتنبرخی ملاحظات و عدم قطعی تهای مربوطه برای تخمین تن شهای برجا استفاده کرد. در این مقاله رو شهای آزمایشگاهیانتشار اکوستیک و تحلیل نرخ کرنش مبتنی بر مغزه که کاربرد بیشتری در پروژ ههای سد سازی دارند معرفی شد هاست. در اینارتباط تاکید بیشتر بر روی رو شهایی است که در پروژ ههای سد سازی ییشتر مرسوم بوده و در ایران نیز به تازگی انجام و یا در حال انجام است.