سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایوب بنی اسدی پور – قطب علمی کنترل و پردازش هو.شمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانش
رضا آقایی زاده ظروفی – قطب علمی کنترل و پردازش هو.شمند، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانش
یوشی نوبوساتو – بخش آنالیز تصویر و جراحی ارتوپدی، دانشگاه اوزاکا، ژاپن.
تاکاشی نیشی – بخش آنالیز تصویر و جراحی ارتوپدی، دانشگاه اوزاکا، ژاپن.

چکیده:

با توجه به ایفای نقش حرکت و تحمل وزن بدن توسط مفصل لگن، لزوم بررسی و پردازش دقیق تصاویر پزشکی مربوطه از جمله بخش بندی استخوانها و غضروفهای ت شکیل دهنده مفصل لگن مطرح میگردد. دستگاه تصویر برداری برای آنالیز غضروفهای مفصل لگن معمولا تشدید مغناطیسی(MRI) اس ت. از طر فی به علت رو ی هم بودن غضروفها در مفصل لگن، برای جداسازی آنها نیاز به کشش (Traction) طولانی مدت پای بیمار اس ت. بنابراین در این مقاله از تصاویر س یتیاسکن حاوی ماده حاجب تزریق شده در مفصل لگ ن افراد استفاده شده است .حال با توجه به خواص آناتومیکی موجود، میتوان از مرکز قسمت کروی استخوان فمور به عنوان نقطه شروع پردازش استفاده نمود. پس روشی تمام اتوماتیک و با دقت بالا بر مبنای افزایش رنج پویایی و کنتراست تصویر همچنین استفاده از تبدی ل هاف(Hough) برای تخمین مرکز سر استخوان فمورارائه گردیده است و دقت آن در تصاویر حاوی ماده حاجب و یا با کنتراست پایین همچنین تصاویر حاوی نویز حفظ میگردد.روش پیشنهادی روی بیست مجموعه داده(Data set) از تصاویر سیتیاسکن حاوی ماده حاجب اعمال شد و در همه موارد مرکز سر استخوان فمور با دقت بالااستخراج گردید.