سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پرویز محمدزاده – دانشگاه تبریز
عفت داننده – دانشگاه تبریز
علیرضا جلیلی مرند – دانشگاه تبریز

چکیده:

الگوسازی رفتار مصرف کننده به طور کامل به فرم تبعی مورد استفاده برای تبیین تابع تقاضا وابسته است. فرم های تبعی مختلف می توانند نتایج متفاوتی از این رفتار را بدست دهند. در عین حال فرم های تبعی ساده نمی توانند برخی از ویژگی های مهم توابع تقاضا را به خوبی نشان دهند. بنابراین استفاده از تابع تقاضایی که ویژگی های تقاضا را برآورده کرده و قدرت توضیح دهندگی بالایی نسبت به سایر توابع تقاضا داشته باشد، اهمیت فراوانی می یابد. در این مطالعه مخارج مصرف خانوارهای شهری ایرانی با استفاده از مدل AIDADS مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا برای برآورد این تابع تقاضا، مخارج مصرفی خانوارهای شهری ایرانی از ۳۰ استان کشور در سال ۸۸ در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن ست که رابطه بین سهم های بودجه ای نهایی و مخارج خانوارها غیر خطی است و بنابراین این تابع تقاضا سازگاری بیشتری با رفتار مصرف کنندگان دارد. این مطالعه همچنین به برآورد کشش های درآمدی نیز پرداخته است.