سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی جعفری – عضو هیأت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
عزت ا… رئیسی – عضو هیأت علمی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

تغذیه ناشی از آبیاری که معرف حرکت آب در زیر منطقه ریشه می باشد، بر اساس مطالعات منطقه غیر اشباع و به روشهای لایسیمتری، بیلان آب، بیلان جرمی کلر و مدلسازی در مزارع گندم دشتهرات تخمین زده شده است. میزان تغذیه تغییراتی از ١٢ تا ٢۶۵ میلیمتر در سال نشان می دهد کهاین تغییرات ناشی از تفاوت در مدیریت آبیاری و بافت خاک در بخشهای مختلف منطقه مورد مطالعه میباشد. متوسط تغذیه در حدود ١٢٧ میلیمتر در سال یا ١۵ درصد مجموع آبیاری و بارش برآورد شدهاست. نتایج نشان می دهد روشهای غیر مستقیم تخمین تغذیه (بیلان آب، بیلان جرمی کلر ومدلسازی) در خاکهای درشت دانه که زهکشی بالاتری دارند، در مقایسه با خاکهای ریزدانه تخمینهای بهتری ارائه می نمایند. همچنین در بین روشهای مختلف تخمین تغذیه، نتایج روش بیلان آب مشابهتبیشتری با نتایج اندازهگیری مستقیم به روش لایسیمتری نشان می دهند