سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد آغاجریان – دانشجوی کارشناسیارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
محمدرضا کمالی – دکتری زمین شناسی نفت ( ژئوشیمی نفت )، عضو هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
علی کدخدایی – دکتری زمین شناسی نفت، عضو هیأتعلمی دانشکدهی زمین شناسی، دانشگاه تبری
صادق فتح الهی – کارشناسیارشد مهندسی مخازن، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

تراوایی و تخلخل موثر از مهمترین خصوصیات مخزن هستند که میتوانند بهعنوان ورودی جهت ساخت مدلهای پتروفیزیکی از مخزن مورد استفاده قرار گیرند. رابطهی تخلخل و تراوایی در قالب واحدهای جریان هیدرولیکی در توصیف سنگهای مخازن ناهمگن استفاده میشود. تخلخل پارامتر اندازهگیری حجم منافذ است در حالیکه تراوایی اندازهگیری خصوصیات جریان سیال در سنگها میباشد که بستگی به توزیع و اتصال منافذ دارد. شناسایی واحدهای جریان هیدرولیکی میتواند برای ارزیابی کیفیت مخزن بر اساس رابطهی تخلخل –تراوایی مورد استفاده قرار گیرد.تخلخل و تراوایی به ترتیب با انجام آزمایش تزریق هلیم و هوا بر روی نمونه های مغزه اندازه گیری میشوند.علاوه بر روشهای آزمایشگاهی، این دو پارامتر از روی نگار NMR گرفته شده از چاهها و نیز مقدار تراوایی از طریق چاهآزمایی اندازهگیری میشود.این روشها اگرچه دقیق هستند، ولی دارای معایبی چون، پرهزینه بودن و صرف زمان بسیار طولانی میباشند و در تعداد معدودی از چاهها انجام میپذیرد. در این مطالعه با توجه به اینکه در اکثر چاههای میدان مورد مطالعه نگاربرداری شده است، محاسبهی تخلخل و تراوایی و واحدهای جریانی با استفاده از روش شبکه ی عصبی مصنوعی پس انتشار خطا (BP-ANN )و به کمک دادههای لاگ صورتگرفته است. نتایج نشان میدهند شبکه های عصبی در پیشبینی پارامترهای مخزنی موفق عمل نموده است.