سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق امیری – عضو باشگاه پژوھشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
محمد ابدیده – عضو ھیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیھ
فرشید کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
محمدمهدی سلطان زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

بررسی خلل و فرج، تراوایی permeability)در یک میدان نفتی با استفاده ازدادهھای پتروفیزیکی و نمودارھای مربوطھ، در برنامھ ریزی دقیق برای پیشگیری از ھرزروی سیالاتmud loose)و ھمچنین جلوگیری از آسیب سنگ مخزن اھمیت خاصی دارد. در این مطالعھ بھ بررسی و تعیین تخلخل با استفاده از نمودارھای نوترون و چگالی پرداختھ شده است. سپس با استفاده از روشھای تجربی میزانSwirrو تراوایی محاسبھ گردید. در این روشھا نتایج بدست آمده برای تراوایی کاملا کیفی میباشند و مقدار دقیقی را نشان نمیدھند و تنھا کاربرد این روشھا برای تخمین تراوایی است. برای تعیین دقیق تراوایی باید از روشھایی مانند چاه آزمایی(Well Testing یامغزه گیریCoring)بھره برد. لایھ مخزنی مورد مطالعھ سازند آسماری میباشد کھ مھمترین سنگ مخزن جنوب غربی ایران است. لیتولوژی این سازند کربناتھ و ماسھ سنگی می- باشد و دارای تخلخل متوسط تا خوب است. پیشبینی تراوایی مناسب و رسم توزیع آن با استفاده از نمودارھای چاه پیمایی از اھداف اصلی این تحقیقمیباشد .لذا برای نیل بھ این ھدف، از مدلھای تجربی برای تخمین تراوایی استفاده شده است .نتایج بدست آمده نشان میدھد کھ مدلMorris & Biggs تخمین منطقیتر بھ نظر میآید ،تراوایی در نقاط مختلفی از مخزن مورد مطالعھ میباشد کھ مقدار تراوایی آنھا بین ۵٠ تا ٣٠٠ میلی دارسی در نوسان است کھ از توسعھ تراوایی خوب تا متوسط برخوردارند