سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم سلیمی دلشاد – پژوهشگاه صنعت نفت
امید اصغری – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
اصغر نادری – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

یکی از پارامترهای اساسی در توصیف مخزن، توزیع تخلخل در محدوده مخزن می باشد. هرچه مدل تخلخل ساخته شده دارای عدم قطعیت پایین تری باشد ارزیابی دقیق تری از مخزن صورت می گیرد، در نتیجه روش انجام تخمین از اهمیتبالایی برخوردار است، از جمله تکنیک های رایج در تخمین و مدل سازی تخلخل تکنیک های زمین آماری می باشد. کوکریجینگ هم مختصات ذاتی، روشی نوین در تخمین کوکریجینگ می باشد که تحت مدل مارکوف به منظورجلوگیری از افزایش واریانس در شبیه سازی معرفی شده است، که در آن از داده ثانویه علاوه بر موقعیت تخمینی در نقاط هم مختصات با داده اولیه نیز استفاده می شود. در این مقاله مدل تخلخلی با استفاده از روش کوکریجینگ هممختصات ذاتی در یکی از مخازن کربناته جنوب غرب ایران ساخته شده است که در نهایت نتایج به دست آمده با استفاده از روش اعتبار سنجی متقابل چند دسته ای مورد سنجش قرار گرفته است. ضرایب همبستگی به دست آمده با استفاده از این روش بین ۷۰ تا ۸۹ درصد می باشد