سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سپیده سهرابی – دانشجوی زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
علی اسعدی – دانشجوی زمین شناسی نفت دانشگاه تهران
حسین رحیم پور بناب – دکترای رسوب شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
علی کدخدایی – دکترای زمین شناسی نفت،عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

بخش بالا یی سازند سورمه (معادل سازند عرب ) با سن ژوراس یک ب الایی ی ک توا لی کربناته -تبخی ری بوده، که در م یدان بلال در بخش دور از ساحل خل یجفارس نهشته شده است . ای ن پژوهش به تخم ین تخلخل با استفاده از نشانگره ای لرزه ای در توا لی مورد مطالعه م یپردازد . تخلخل یک ی از پارامتره ای مهم در ارزیابی ظرفیت ذخیره و توسعه یک مخزن هیدروکربنی میباشد. این ویژگ ی به صورت مرسوم در چاه ها توسط داده های مغزه و لاگ محاسبه م یگردد. تخمین پارامتره ای پتروف یزیکی در فواصل ب ین- چاهی و خارج از محدوده چاه ارزشمند و کل یدی است. استفاده از داد ههای لرزهای ب ا گسترش جانب ی بالا نقش ی مهم و اساس ی در تخم ین پارامتره ای پتروف یزیکی در فواصل بینچاهی دارد . در ای ن مطالعه ابتدا از طریق نگارهای صوتی و چگالی در محل هر چاه، لرزهنگاشت مصنوعی ایجاد و در مرحله بعد با دادههای لرزه ای انطباق یافته و موجک م یانگین مورد استفاده در وارونسازی با میزان تطابق ٧۶٫١ درصد با استفاده از سه چاه، استخراج گرد ید. سپس داده های لرزه ای دوبعد ی از طر یق فرآیند وارون ساز ی به امپدانس صو تی تبد یل و به عنوان نشانگر خارج ی در ط ی فرآیند تخم ین، همراه نشانگره ای داخل ی حاصل از داده های لرزه ای خام، مورد است فاده قرار گرفت . نگارهای سه چاه به منظور تلف ی ق داده ه ای لرزهای و پتروف یزیکی و استخراج ارتباط ما بین آنها در محل چاه ها و همچن ین اعتبارسنج ی نت ایج دو روش مذکور، بکار گرفته شد . با استفاده از روش رگرسیون خطی چندنشانگری، ارتباط بین تخلخل و نشانگرهای لرزه ای مشخص و دو نشانگر لرزه ای شامل نت یجه وارون ساز ی و فیلتر ۱۵/۲۰ – ۵/۱۵ به عنوان نشانگره ای لرزه ای به ینه مشخص گرد یدند . در مرحله بعد به کمک دو روش رگرس یون خط ی چندنشانگری و شبکههای عصبی، تخمین تخلخل انجام و مشخص گردید که با توجه به نتایج اعتبارسنجی و م یزان خطا روش شبکهعصبی کارایی بیشتری را نشان میدهد . در نهای ت با توجه به تخلخل تخم ین زده شده از داده های لرزه ای، توا لیهای آهک ی بخش پ ایینی نسبت به دولوم ی ته ای بخش بالا یی عموما از نظر تخلخل شر ایط مطلوب تر ی را دارا بوده و ای ن روند در داده ه ای لاگ هم به آسانی قابل تشخیص میباشد.