سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی شاهرخ نیا – استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس
احسان دهاقین بذرافشان – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیر

چکیده:

به منظور تعیین آب مصرفی اراضی، ظرفیت کانالها و طراحی سیستم های آبی، حجم مخازن و سدها و دیگر موارد لازم است تا مقدار تبخیر و تعرق با دقت هر چه بیشترمحاسبه گردد .شبکه عصبی مصنوعی به گونه ای است که می تواند پس از آموزش، پارامتر خروجی مورد نظر را با اعمال پارامترهای ورودی برآورد نماید . به دلیل تاثیر متقابل پارامترهای هواشناسی در محاسبه تبخیر و تعرق، تخمین آن یک کار پیچیده و دارای روابط غیر خطی می باشد . از این رو شبکه های عصبی مصنوعی ابزار مناسبی برای تخمین تبخیر و تعرق می باش ند. در این تحقیق با استفاده از ۷۵ درصد پارامترهای روزانه هواشناسی منطقه کرمان با ورودیهای مختلف و خروجی روش پنمن مانتیث شبکه را آموزش داده و با ۲۵ درصد ماب قی جهت تست کردن شبکه تبخیر و تعرق گیاه مرجع برآورد گردیده است .نتایج حاصل از این بررسی نشا ن داد که می توان با استفاده از شبکه های عصبی تبخیر و تعرق گیاه مرجع را با درصد بسیار کم خطا، پیش بینی نمود