سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک ستاری – رئیس گروه مطالعاتی آبهای زیرزمینی، شرکت آب منطقه ای اردبیل
حمیدرضا اسلامی – مدیرعامل شرکت پایشگرتدبیرافزار
معصومه عیوضی – مدیر بخش منابع آب شرکت پایشگرتدبیرافزار

چکیده:

تبخیر یکی از مولفه های مهم چرخه هیدرولوژیکی است که اندازه گیری و تخمین آن برای مدیریت منابع آب، طراحی مخازن وتحلیل های دیگر متغیرهای هیدرولوژیکی لازم می باشد. به دلیل تأثیر متقابل پارامترهای مختلف هواشناسی، محاسبه تبخیرپیچیده است. روابط غیرخطی برای تخمین مقدار آن وجود دارد که در صورت تعیین روابط درست، از دقت باالایی برخوردارخواهند بود. در این تحقیق، با استفاده از آمار روزانه هواشناسی ایستگاه سد قوری چای واتع در استان اردبیل و توابع ریا ضیمختل به مدل سازی میزان تبخیر روزانه از تشت تبخیر پرداخته شد. ترکیب های مختل پارامترهاای حادقل درجه حرارت،حداکثر درجه حرارت، حداتل رطوبت نسبی و حداکثر رطوبت نسبی، سرعت باد و تشعشع به عنوان ورودی های مدل و تبخیرروزانه از تشت تبخیر بعنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد. به منظور تعیین ضرایب مدل و حداقل نمودن خطا از برنامه ریزیآرمانی استفاده شد. همچنین با استفاده از فرمول های تجربی، میزان تبخیر محاسبه شده با نتایج حاصل از مدل های ریا ضیمورد مقایسه قرار گرفت. بمنظور بررسی تاثیر پارامترهای ورودی در تخمین تبخیر از آنالیز حساسیت استفاده شد. نتایج نشانداد مدل های ریا ی در تخمین تبخیر روزانه نسبت به روش های تجربی موجود از دقت بالایی برخوردار می باشند. ضمن اینکهپارامترهای دما و سرعت باد به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در تخمین مقدار تبخیر از تشت را دارا می باشند.