سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رویا عقیلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی کاهه – دانشجوی دکتری سازه های آبی
سعید برومندنسب – استاد گروه آبیاری زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تبخیر عامل موثری در محاسبه بیلان آب در مناطق مختلف است دراین تحقیق به مدلسازی تخمین تبخیر از تشت با استفاده از داده های هواشناسی و به کمک منطق فازی و خوشه بندی فازی به روش c-mean پرداخته شده است برای این بررسی از داده های روزانه دمای هوا ، رطوبت نسبی ، سرعت باد و ساعات آفتابی مربوط به سالهای ۸۷و۸۶ در ایستگاه سینوپتیک اهواز استفاده شد نتایج نشان داد خوشه بندی فازی به روش c-mean و مدل استنتاج فازی تاکاجی – سوگنو در پیش بینی تبخیر از تشت توانایی بالایی دارد بطوریکه مدلهایفازی با ۲و۳ خوشه پارامتر تبخیر از تشت را با مربع ضریب همبستگی حدود ۰/۸۶ پیش بینی می کند.