سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فراز عنایتی آهنگر – دانشجوی کارشناسی،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی شریف
سمیرا میرشی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی شریف
مسعود حامدی – پژوهشگر،دانشکده عمران و حمل و نقل،دانشگاه مریلند،آمریکا
سعید دهقانی – همکار پژوهشی،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محاسبه انتشارآلودگی ازمنابع متحرک یکی ازمهمترین نیازهای پژوهشی برای براورد اثربخشی راه کارها و توسعه مدل های عددی پخش و پراکنش آلودگی هواست دراین تحقیق سنسورهای ویژه ای برای اندزاه گیری سرعت متوسط هارمونیک خودروها طراحی ساخته و دریک قطعه بزرگراهی درشهر تهران نصب شده است با استفاده ازسرعت متوسط اندازه گیری شده و سیکلهای استاندارد الایندگی سرعت لحظه ای خودروها براوردگردیدها ست حجم و تنوع خودروها با استفاده ازداده های دوربین های ترافیکی براورد شده و الودگی تولیدی منابع متحرک دریک قطعه نمونه بزرگراهی درشهر تهران با استفاده از داده های تجربی و ضرایب انتشار آلودگی منتشر شده درادبیات فن محاسبه گردیده است محاسبات انجام گرفته با سایر داده های موجود درادبیات فن مقایسه ده و تطابق خوبی را نشان میدهد نتایج نشان میدهد بارترافیکی به لحاظ حجم خودرو و تاثیر ترافیک برسرعت لحظه ای خودرو ها اثربسیاری برتولید آلایندگی دارد.