سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیه سودمند – کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
سیدمهدی تشکری هاشمی – استاد گروه علوم کامپیوتر و پژوهشکده حمل و نقل و سیستمهای هوشمند، دان
مهدی قطعی – استادیار گروه علوم کامپیوتر و پژوهشکده حمل و نقل و سیستمهای هوشمند

چکیده:

در راستای افزایش بکارگیری حمل و نقل عمومی، برخی خطوط بزرگراهی مخصوص استفادهی گروه خاصی از کاربران همچون وسایل پرسرنشینHOV) میگردد. در این میان برخی خطوطHOV به دلایل مختلف همچون پایین بودن تمایل کاربران در بکارگیری وسایل پرسرنشین، از کارائی نسبی پایینی برخورداراند. باتوجه به درصد بالای خودروهای کم سرنشین، در راستای افزایشتوان عملیاتی خط ویژه و کل بزرگراه، وسایلکم سرنشین در قبال پرداخت هزینه، مجاز به تردد در خط ویژه خواهند بود. برایناساس، هزینهگذاری خط ویژه HOV مدنظر خواهد بود. در راستای تعیین هزینهی بهین خط، حفظ سطح سرویس مناسب بروی خط حائز اهمیت است و هزینهگذاری خط غالباً توسط مدلهای دوسطحی پویا صورت میگیرد. با توجه بر اینکه تنها پارامترهای قابل تغییر در خط، تقاضای خطHOV و خطوط مجاور به آن است، با در نظر گرفتن توزیع تصادفی برای این پارامترها و نرخ هزینهی بهین به ازای سناریوهای مختلف از توزیعهای تصادفی، برمبنای روشهای درونیابی و آزمون-خطا به تخمین تابع هزینهگذاری میپردازیم تا در هر لحظه با برآورد پارامترهای فوق توسطلوپهای ردیاب، بدون نیاز به الگوریتمهای پویا و مدلهای دوسطحی هزینهی بهین تعیین گردد. نهایتاً تأثیرات هزینهگذاری بروی پارامترهای مهم شبکه با استفاده از نرم افزارAimsun بررسی میگردد.