سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بخشعلی صابری – شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل, – دانشگاه تبریز,
علیرضا رنجپور – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز,
کمال صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز,
علی صابری – سازمان توسعه برق ایران

چکیده:

الکتریسسته به دلیل سادگی تبدیل آن به سایر انرژیها و انتقال سریع آن به نقاط مختلف، به عنوان یک عامل مهم در تابع تولید، میتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی داشته باشد. از سوی دیگر با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشورمان وآگاهی % ازاینکه یارانه تخصیصی به حاملهای انرژی حدود ۴۰ بودجه عمومی دولت بوده است , از این روتخمین تابع تولید و هزینه بلند مدت انرژی الکتریکی و بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر روی آن از اهمیت زیادی برخوردار میباشد. تبیین این ارتباط به روشن شدن سیاستهای بخش انرژی کشور در کوتاهمدت و بلندمدت، کمک شایانی میکند. در این مطالعه تابع تولید انرژی الکتریسیته با استفاده از داده های سری زمانی روند بلند مدت تولیدانرژی الکتریسیته، نیروی انسانی، سوخت و سرمایه در قالب مدل تولید کاب- داگلاس و با روش OLS برآورد گردیده. نتایج نشان می دهد که کشش تولید برق نسبت به نهاده های سرمایه، نیروی انسانی و سوخت در مدل بلند مدت به ترتیب برابر ۰٫۲۳ ، ۰٫۳۳ و ۰٫۵۷ بوده و بنابراین کشش بلند مدت تولید انرژی الکتریسیته نسبت به سوخت بالاتر از نیروی انسانی و سرمایه می باشد در ضمن نتایج حاکی از فزاینده بودن بازده نسبت به مقیاس بوده و کشش هزینه تولید برق نسبت به قیمت انرژی بالاتر از نیروی کار و سرمایه می باشد لذا با اجرای هدفمندی یارانه ها، افزایش دستمزد نیروی کار کمتر از افزایش قیمت سرمایه و انرژی(به جهت توهم پولی کارکنان) و افزایش قیمت سرمایه کمتر از افزایش قیمت انرژی می باشد بنابراین دستیابی به تابع هزینه فوق به نوبه خود نقش بسیا رمهمی در برنامه ریزی هزینه ها خواهد داشت.