سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سید میرزا محمدی – استادیار گروه مهندسی صنایع – گرایش سیتمهای اقتصادی اجتماعی دانشگاه
سید کریمی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – گرایش سیتمهای اقتصادی اجتماعی دانشگاه

چکیده:

مصرف روزافزون مصرف برق خانگی و الگوی مصرف ناصحیح آن که نتیجهی نظام یارانهایی پرداخت بهای برق مصرفی است، یکی از دغدغههای سیاستگذاران بازار انرژی در ایران شده است. در این مقاله ضمن تحلیل عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی به تخمین تابع آن با استفاده از روش رگرسیون خطی پرداختهایم. سرانهی مصرف برق خانگی بعنوان متغیر وابستهی مدل در نظر گرفته شده است و اهمیت عواملی چون قیمت برق، درآمد ملی سرانه، مصرف دوره قبل، تعداد روزهای گرم سال و تغییر ساختار اقتصادی کشور بر مصرف برق معلوم گردید. با توجه به تئوریهای تقاضای مصرف و همچنین پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه دو نوع کشش بلندمدت و کوتاهمدت قیمتی و درآمدی برای تقاضای برق درنظر گرفته شده است. کشش قیمتی کوتاه مدت و بلند مدت ۰٫۰۸۵۲۵ و ۰٫۲۲۲ – و کشش درآمدی کوتاه مدت و بلند مدت ۰٫۱۲۶ و ۰٫۳۲۵ بدست آمده است. مقادیر کشش بدست آمده ناچیز بوده و تاثیر اندک تغییرات قیمت را بر تغییر الگوی مصرف نشان میدهد. بنابراین اجرای طرحهایی از سویسیاستگذاران این عرصه بمنظور تغییر الگوی مصرف ضروری است.