سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علی صیامی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی و پژوهشگر آزاد
اکبر زمانی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی و پژوهشگر آزاد
ژاله تلارومی – کارشناس ارشد علوم تربیتی و مربی آموزشی دانشگاه پیام نور واحد جویبار

چکیده:

مطالعه حاضر، تابع تقاضای توریسم در ایران برای افق زمانی ۱۳۸۵-۱۳۷۰ را با استفاده از روش الگوی خود توضیح برداری با وقفه گستردهARDL تخمین می زند. متغیرهای درآمد ارزی حاصل از گردشگری به عنوان متغیر وابسته ، و متغیرهای شاخص هزینه زندگی، درآمد سرانه جهان، نرخ واقعی ارز، متغیرمجازی مربوط به جنگ و تعداد هتل های ساخته شده به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که یک درصد افزایش در درآمد سرانه جهان ، تعداد هتل ها ساخته شده و به ترتیب ۶/۱۴ و ۳/۱۴ افزایش در درآمد ارزی گردشگری در کشور می شود ضریب متغیر مجازی نشان می دهد که تاثیرپذیری درآمدهای ارزی گردشگری از متغیرهای سیاسی و امنیتی بالا بوده به طوری که ضریب آن در معادله۰/۷۴- می باشد که نشان می دهد که جنگ۰/۴۷- بر هر واحد از درآمد ارزی تاثیر منفی داشته است.