سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه نیافرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خمینی شهر
رحمان خوش اخلاق – استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان
رحیم دلالی اصفهانی – استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده:

گردشگری از صنایع پر سودی است که بسیاری از کشورها در آن سرمایه گذاری کرده اند و همچنین این صنعت باعث تماس کشورهابا یکدیگر شده و بر فرهنگ مردم آنها نیز اثر میگذارد. امروزه با افزایش درآمد و کاهش زمان کار، تقاضا برای گردشگری افزایش یافته است. طبیعت گردی (اکوتوریسم) که زیر مجموعهای از گردشگری به شمار میرود از جمله صنایعی است که نه تنها باعث حفظ اکوسیستمها و ایجاد محیط سالم برای زیست میشود بلکهبخش عظیمی از هزینه های جاری کشور را تامین می کند و موجب کاهش معضل بیکاری میگردد. ایران از دیدنی ترین مناطق جهان و اصفهان نیز یکی از زیباترین شهرهای ایران است، لیکن با وجود ظرفیت های بالای اصفهان برای جذب گردشگران، فقدان آمار قابل اطمینان، برنامه ریزی علمی را برای توسعه ی بازار اکوتوریسمی این شهر مشکل میگرداند. در این مقاله گردشگران خارجی اصفهان در فروردین سال ۱۳۹۰ جامعهی آماری و تعداد ۳۵۰ نفر آنان حجم نمونه ی این پژوهش بوده اند که با استفاده از روش آماری واستنباطی، تاثیر متغیرهای موثر بر تقاضای اکوتوریسم خارجی برآورد گردیده است.