سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لادن سادات مدنی لمراسکی – کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
عباسعلی علی اکبری بیدختی – استاد،گروه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
مجتبی عظام – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

. در این مطالعه، بودجه گرما و شوری جریانات تبادلیخلیج فارس به عنوان یک دریای حاشیه ای، و دریای عمانبا استفاده از یک مدل تحلیلی جریان مرزی بررسی می شود. جریان های مرزی، آبهای شیرین وگرما را با اتمسفر تبادل می کنند. از آنجائیکه شار های گرما و شوری مرتبط با برهم کنش هوا دریا در سطح دریا متفاوت هستند، دماو شوری جریان های مرزیدر مقیاس های طولی متفاوتی تنظیم میشوند. نتایج مدل نشان می دهد که در فصل تابستان مقیاس طولی دما و شوری به ترتیب حدود ۴۵۵ و ۹۱۴ کیلومتر است. در این زمان ابتدا چگالی جریان ورودی کاهش یافته، به یک می نیمم محلی می رسد و سپس افزایش می یابد و در نهایت با چگالی بیشتر نسبت به ورودی از حوضه خارج می گردد. در فصل زمستان مقیاس طولی دما و شوری تخمین زده شده به ترتیب حدود ۶۰ و ۶۴ کیلومتر است، در این فصل ابتدا چگالی با یک شیب تند افزایش یافته و به یک مقدار ثابت می رسد و در نهایت با همین مقدار از حوضه خارج می گردد. نتایج مدل نشان می دهند که آب های ورودی به خلیج فارس همواره چگالی کمتری نسبت به آب های خروجی دارند.