سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پگاه بهنام – کارشناس ارشد سازه های آبی
محمد شایان نژاد – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در روش های روندیابی هیدرولوژیکی مانند روش ماسکینگهام، هیدروگراف جریان در طی روندیابی در یک نقطه واقع در پایین دست محاسبه می گردد. در روندیابی معکوس با استفاده از هیدروگراف سیل پایین به هیدروگراف سیل بالادست می توان دست یافت. در این تحقیق با استفاه از یکسری داده های مشاهده ای ویلسون (۱۹۷۴) و حل عددی معادله پیوستگی جریان به روش رانگ کوتا مرتبه چهارم و ترکیب آن با معادله ذخیره ماسکینگهام بصورت های خطی و دو نو ع غیر خطی (نوع اول و دوم) و تخمین پارامترهای آن به روش بهینه سازی، روندیابی مستقیم و معکوس سیل انجام شده است و نتایج نشان داد که تخمین پارامترها به طور مجزا برای هر یک از روندیابی های مستقیم و معکوس انجام شود. همچنین مدل غیر خطی نوع اول روندیابی مستقیم و معکوس بالاترین دقت را داشت.