سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی کامپوتر، دانشگاه صنعتی شریف
منصور جم زاد – استادیار، دانشکده مهندسی کامپوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مطالعات نشان داده است که بعد فرکتالی از ویژگیهای مناسب برای توصیف خصوصیات بافت و تمایز آنها از یکدیگر است. در این مقاله الگوریتم جدیدی برای تخمین بعد فرکتالی براساس تقسیم درخت های چهارتایی ارایه شده است. در روش پیشنهادی تصویر سطح خاکستری به صورت یک سطح سه بعدی در نظر گرفته م یشود، که بعد فرکتا لی آن با تجزیه سطح تصویر به بلوکهای درخت چهارتایی حساب م یگردد. با این روش مقادیر حساب شده بعد فرکتالی برای بافت های مختلف از تمایز خوبی برخوردار بوده کهمنتج به قطعهبندی بافتها با خطایی پایین میگردد. این الگوریتم در مقایسه با روشهای قبلی کارایی بهتری را در ایجاد تمایز مابین بافتها به ویژه در مواردی که بافتهای مورد بررسی تباینهای متفاوتی دارند، فراهم میکند