سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی فتحی پورآذر – دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده معدن
نقدعلی چوپانی – دانشیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشکده مکانیک

چکیده:

انرژی شکست بتن GF ، یکی از ویژگیهای مهم بتن در ملاحظات طراحی سازههای بتنی میباشد. در سالهای اخیر با بهرهگیری از روشهای مختلف آزمایشگاهی، پارامترهای شکست مواد سیمانی مانند بتن مورد بررسی قرار گرفته است؛ نقش این پارامترها در طراحی سازههای سطی وزیرسطحی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این مقاله مدل شکست بر اساس سیستمهای هوشمند: شبکه عصبی مصنوعی ) ANN ( و سیستماستنتاج تطبیقی فازی- عصبی ) ANFIS ( برای تخمین پارامترشکست بتن GF در بارگذاری تحت خمش سه نقطهای ) ۳PB ( ارائه شده است. می- توان با استفاده از سیستمهای هوشمند و آموزش صحیح، رابطه منطقی بین متغیرهای ورودی و خروجی، مدل بهینهای برای هر سری از دادهها ایجاد و سپس با ارائه و مقایسه نتایج به ارزیابی دقت سیستمهای هوشمند، از آنها به عنوان یک ابزار موثر برای تخمین انرژی شکست بتن استفاده کرد