سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیروس احمدی توسی – شرکت مهندسی باسکو
علی معانی – شرکت مهندسی باسکو
بیژن گشایشی – شرکت مهندسی باسکو

چکیده:

یکی از مهمترین موضوعاتی که در برنامهریزی شبکههای توزیع نیرو مورد توجه متصدیان بخش توزیع قرار دارد، تعیین اقتصادیترین درصد تلفات شبکه و برنامهریزی پروژههای بهبود شبکه برای رسیدن به آن است. تاکنون روشهای مختلفی برای کاستن از مولفههای مختلفتلفات شبکههای توزیع نیرو ارائه و اجرا شده است. هر یکاز این روشها با تمرکز روی برخی از تجهیزات و با صرف هزینههای اولیه بعضا بالایی همراه هستند، از طرفی افزایشبهرهوری شبکههای توزیع نیرو با اجرای پروژههای کاهش تلفات اجتناب ناپذیر است. در دنیا مطالعات جامع اقتصادی برای تخمین اقتصادیترین درصد تلفات و ارائه برنامهی زمانی پروژههای بهبود وضعیت از سوی مهندسین اجرا شده و ضمن اولویتبندی پروژههای کاهش تلفات از طریق مقایسه هزینهها و منافعی که برای شبکه به همراه دارند، نتایج مطالعات جهت برنامهریزی در اختیار مدیران قرار میگیرد. تصمیمگیران براساس نتایج تصمیم میگیرند که چه بخشی از تمرکز منابع خود را به افزایشبهرهوری اختصاص دهند. این مقاله بدنبال ارائه فرآیند این مطالعات و ارائه نمونهای از اجرای آن روی یکشبکهی نمونه است. نتایج این مطالعه میتواند در طیف گستردهی برنامههای افزایشبهرهوری در مطالعات برنامهریزی شبکههای توزیع نیرو مورد استفاده قرار گیرد