سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی میرمقتدایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه تبریز
یوسف حسن زاده – استاددانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
محمدرضا چمنی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سرریزهای پلکانی از جمله سا زه های هیدرولیکی هستند که به جهت ظرفیت بالای آنها در استهلاک انرژی مورد توجه طراحان است و در چند دهه اخیر به یکی از روشهای متداول جهت تخلیه ی سیلاب ها تبدیل شده است پلهها به نحو کاملا چشمگیری می توانند شدت استهلاک انرژی در سطح سرریز را افزایش داده اندازه و هزینه ی سازه های مستهلک کننده انرژی در پایین دست نظیر حوضچه ی آرامش را کاهش دهند درزمینه ی براورد میزان افت انرژی کارهای ازمایشگاهی گسترده ای در سراسر دنیا در حا ل انجا م است تحقیق حاضر روشی را برای ارزیابی افت انرزی در سرریزهای پلکانی در حالت جریان رویه ای با توجه به روابط و شباهتهایی که بین سرریز پلکانی و شیب شکن قایم و نیز تئوری جهت اشفته وجود دارد ارایه می دهد و نتایج قابل قبولی با داده های ازمایشگاهی دارد.