سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد ارجمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی قمشی – استاد گروه سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن گلیج – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی کاهه – دانشجوی دکنری سازههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یک جریان ثقلی، جریانی است که در آن یک سیال سنگین متلاطم، به درون یک جریان سبک پیرامون به چگالی pt نفوذ م ینماید. در چنین جریانهایی ناحیه غوطهوری از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است. در این تحقیق پارامترهای هیدرولیکی مؤثر بر نقطه غوطهوری و نیز شیب بستر سیال ساکن بررسی شده است. ابتدا یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه ساخته شد و آزمای شها در آن انجام گردید. در تمامی آزمایش ها ارتفاع غوطه وری در سه دبی مختلف از سیال غلیظ و دانسیته متفاوت برای سه شیب اندازهگیری شد. سپس با استفاده از مدل Flow-3D تحت شرایط مدل آشفتگی RNG شبی هسازی شد. نتایج حاصل از دقت مناسبی برخوردار میباشند.