سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیده زینب رسولی – کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
سعید زره داران – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی آهنی آذری –
بهاره شعبانپور –

چکیده:

هدف تحقیق حاضر برآورد وراثت پذیری و همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت گوشت عضله ران در بلدرچین ژاپنی بود. صفات مورد نظر از ۱۰۱۰ عدد عضله ران بلدرچین ژاپنی پرورش داده شده در ایستگاه پرورش طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان جمع آوری شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل حیوانی چند صفتی توسط نرم افزار ASREML برآورد شد. وراثت پذیری pH نهایی، رنگ شامل قرمزی، زردی، روشنی و کاهش اندازه در اثر تبخیر گوشت عضله ران بلدرچین به ترتیب ۴۵/۰، ۲۲/۰، ۴۸/۰، ۳۱/۰ و۵۶/۰ تخمین زده شد. بالاترین همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین pH نهایی و روشنی گوشت ( به ترتیب ۷۴/۰- و ۴۵/۰- )تخمین زده شد