سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهرا رئوفی – کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام
سعید زره داران – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
قدرت اله رحیمی – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مجتبی آهنی آذری – عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

هدف تحقیق حاضر برآورد وراثتپذیری و همبستگیهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات کیفیت داخلی تخم بلدرچین ژاپنی بود. صفات مربوط به کیفیت داخلی تخم روی ۱۷۰۶ عدد تخم بلدرچین که جمعآوری شده از ۷۵۵ قطعه بلدرچین اندازهگیری شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده ازمدل حیوانی چند صفتی توسط نرمافزار ASREML برآورد شد. وراثتپذیری ارتفاع سفیده ، ارتفاع زرده، قطر سفیده، قطر زرده، وزن سفیده و وزن زرده تخم بلدرچین به ترتیب ۱۹ / ۰، ۲۳ / ۰، ۱۲ / ۰، ۲۴ / ۰، ۲۹ / ۰ و ۳۳ / ۰ تخمین زده شد. بالاترین همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین وزن سفیده و وزن زرده ( به ترتیب ۸۲ / ۰ و ۵۵ / ۰ )تخمین زده شد