سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نجمه کریمی خانکهدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام و طیور، دانشکده علوم دامی،
یوسف جعفری آهنگری – دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران – دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدرضا هاشمی – دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

این آزمایش با هدف بررسی اثر مکمل کروم متیونین و اسید اسکوربیک بر کیفیت خارجی تخم بلدرچین در شرایط تنش گرمایی در ایستگاه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ۱۳۸۹ انجام شد. ۴۸ قطعه بلدرچین نر و ۱۴۴ قطعه بلدرچین ماده ۴۲ روزه به طور تصادفی در ۴ تیمار آزمایشی شامل: ۱) تیمار کنترل. ۲) تیمار کنترل مکمل شده با ۱۲۰۰ میکروگرم کروم در کیلوگرم جیره. ۳) تیمارکنترل به همراه ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم جیره مکمل ویتامین C. 4) تیمار کنترل مکمل شده با کروم به میزان ۱۲۰۰ میکروگرم در کیلوگرم جیره و ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم جیره مکمل ویتامین C، قرار گرفتند. طول دوره آزمایش ۵ هفته، که ازآغاز هفته سوم، تنش گرمایی (روزانه ۶ ساعت با دمای ۳۶ درجه سانتیگراد) اعمال گردید. در هفته چهارم، ۱۲عدد تخم بلدرچین از هر قفس جمع آوری و کیفیت صفات خارجی تخم بررسی شد. استفاده از ۱۲۰۰ میکروگرم کروم در کیلوگرم جیره سبب کاهش شاخص تخم و افزایش ضخامت پوسته به طور معنی دار گردید. همچنین استفاده از ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم ویتامین C در جیره باعث افزایش وزن تخم، وزن پوسته ، ضخامت پوسته و کاهش شاخص تخم به طور معنی دار گردید. استفاده از جیره مکمل شده با کروم (gk/gµ۱۲۰۰) و ویتامینC mg/kg) 300) باعث بهبود وزن تخم گردید. به طور خلاصه داده های این آزمایش، استفاده همزمان از مکمل کروم متیونین و اسید اسکوربیک جهت بهبود کیفیت خارجی تخم بلدرچین در شرایط تنش گرمایی را توصیه می نماید