سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد دارابی گلستان – کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شاهرود – دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک
رضا خالوکاکایی – دانشیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک –دانشگاه صنعتی شاهرود
رضا قوامی ریابی – استادیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک- دانشگاه صنعتی شاهرود
هوشنگ اسدی هارونی – استادیار دانشکده معدن – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

جدایش آنومالی از زمینه یکی از مهمترین و کلیدیترین مراحل در اکتشافات ژئوشیمیایی میباشد. روشهای مختلفی برای جداسازی و تشخیص مناطق آنومال از زمینه وجود داردکه از روشهای آماری ساده (براساس پارامترهای آماری تابع توزیع) تا روشهای پیچیده فرکتالی (براساس ساختار فضایی دادهها) تغییر میکنند.یکى از کاربردهاى عمده هندسه فرکتال در تخمین حد آستان هاى و درنتیجه جداسازى جامعه آنومالى از زمینه براساس اختلاف بعد فرکتال آنها میباشد. همچنین مساحت نواحی نهایی آنومال معرفی شده توسط این روش به مراتب کمتر از روشهای سنتی تعیین نواحی آنومال میباشد که این امر سبب کاهش قابل ملاحظه هزینه های اکتشافی در مراحل آتی میگردد. در این مقاله از روش فرکتال جهت جدایش زمینه از آنومالی در اندیس Au-Cu پورفیری دالی شمالی استفاده گردیده است. برای این منظور با رسم وریوگرامها در جهات مختلف، وریوگرام با بیشترین دامنه تاثیر انتخاب گردیده و با استفاده از خصوصیات آن وریوگرام میتوان آنومالی را با روش کریجینگ تخمین زد و مناطق آنومال را با یک شبکه بندی متراکمتر مشخص کرد. از مزایای این روش در نظر گرفتن موقعیت دقیق فضایینمونه ها در تعیین حد جدایش جوامع می باشد که این موضوع در آمار کلاسیک به هیچ وجه در نظر گرفته نمیشود. در ادامه، هندسه فرکتال برای دادههای تخمینی بدست آمده از روش کریجینگ بهکار برده میشود و بعد از آن جوامع آماری موجود معرفی میگردند.