سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرش تدین – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
مهدی مخبری – عضو هیأت علمی گروه خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
آرمین تدین – استاد گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

چکیده:

خصوصیات دینامیکی خاک و ساختار زمین شناسی نقش مهمی در نحوه ارتعاش سازه ها دارند. سازه های موجود در شهرها در طی سالیان متمادی و بر اساس مقررات و تکنیک های فنی و ویژگی های مصالح زمان ساخت ساخته شده اند. تجربه نشان داده است که ساختمانهای موجود در برابر ارتعاشات ناشی از زلزله به شدت آسیب پذیرند. این پدیده بویژه در ساختمانهایی که در گذشته بدون رعایت مقررات ساخته شده اند مشهودتر است. امروزه برای بررسی خصوصیات زمین روش های مختلفی مرسوم می باشد که شامل روشهای ژئوفیزیکی ، ژئوتکنیکی ، مقاومت سنجی از جمله روش نسبت طیفی می باشد. روش اخیر که به روش نسبت طیفیH/V ناکامورا) مرسوم شده است به دلیل سهولت و ارزانی کاربرد بسیار خوبی پیدا کرده است. در مطالعات ریز پهنه بندی که در شهر شیراز صورت گرفته است پریود غالب (فرکانس غالب) ساختگاه به کمک این روش در نقاط مختلف شهر بدست آمده است. به کمک این روش می توان ضریب آسیب زمین را تعریف نمود. از طرف دیگر با استفاده از نتایج تحلیل سازه های موجود می توان میزان ضریب آسیب پذیری ساختمانها را بررسی کرد. از مقایسه دو ضریب می توان میزان خسارت احتمالی سازه ها در برابر زلزله را تخمین زد. در این مقاله با توجه به فرکانس غالب که از مطالعات ریز پهنه بندی شهر شیراز بدست آمده نسبت به تخمین میزان آسیبپذیری شهر در زلزله های محتمل شیراز اقدام شده است. نتایج حاصل از این بررسی کارشناسان مدیریت بحران و مهندسان طراح را در برآورد خسارت ناشی از زلزله ها راهنمایی می کند