سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین قلخانی – کارشناس ارشد پژوهشی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
سعید گلیان – دانشکده مهندسی عمران و معماری دانشگاه صنعتی شاهرود
نعمت اله کریمی – کارشناس ارشد پژوهشی

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر تخمین میزان آبدهی حوضه یک رودخانه با استفاده از روشهای تجربی است برای این منظور داده های ایستگاههای هیدرومتری حوضه ابریز اترک انتخاب شدند. با بررسی انجام شده مشخص شد که سری های زمانی اکثر این ایستگاهها دارای روند می باشند با استفاده از روش حذف روند سری های زمانی اصلاح شد از آنجایی که در تعدادی از زیرحوضه ها ایستگاه هیدرومتری وجود ندارد از روش تجربی برای تعمیم دادن مقادیر آبدهی حوضه های دارای آمار به نواحی فاقد آمار استافده شد به دلیل ناهمگنی حوضه و وجود حداقل دو اقلیم متفاوت دراین حوضه از تکنیک داده کاوی برای تعیین محدوده های اقلیمی مشابه با استفاده از متغیرهای اقلیمی و فیزیوگرافی زیرحوضه ها استفاده شده و حوضه مورد مطالعه به دو محدوده همگن و مجزا از هم تقسیم شد. با استفاده از این تقسیم بند تعمیم داده ها برای نواحی مشابه امکان پذیر می گردد نتایج نشان داد که از میان روشهای تجربی روش کتاین نسبت به سایر روشها آبدهی هکمتری را ارایه میدهد و با توجه به آمار موجود در حوضه ارقام این روش منطقی بنظر نمی رسد.