سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد پورسپاهی سامیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب ، دانشکده ی عمران، دانشگاه تهران
رضا کراچیان – دانشیار دانشکده ی مهندسی عمران، دانشگاه تهران

چکیده:

خطی سازی روابط پیچیده و غیر خطی، با توجه به علت ساده سازی و افزایش انعطاف پذیری و سرعت اجرای مدل، ازاهمیت زیادی در مسائل بهینه سازی برخوردار است. رابطه ی تولید کشاورزی در حالت کم آبیاری (رابطه ی کم آبیاری ) یکی از روابط پرکاربرد در زمینه ی بهینه سازی الگوی کشت و تخصیص آب برای آبیاری است. یکی از مشکلات استفاده از این رابطه در بهینه سازی ها، غیر خطی بودن آن است که استفاده از مدل های بهینه سازی پیچیده ی غیر خطی را ضروری می سازد . در این مقاله تقریب خطی مناسبی از رابطه ی کم آبیاری ارائه شده است و جواب های آن با جواب های حاصله از الگوریتم ژنتیک مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده ی قابلیت مناسب تابع پیشنهادی برای تخمین رابطه ی کم آبیاری است..