سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی بابایی رگنی – پژوهشگاه نیرو
بهروز عارضی – پژوهشگاه نیرو
مهدی اسدی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

ماشینهای القایی سهم بزرگی در تولید انرژی بادی وهمچنین کاربردهای صنعتی دارا میباشند. در سال های اخیر ساخت توربینهای بادی توان بالا و انواع سرعت متغیر آن پیشرفتهای چشمگیری داشته است. پایداریسیستم کنترل ژنراتور، دقت و س رعت پاسخ به سیگنال های فرمان در ساخت توربینهای بادی از اهمیت ویژهای برخوردار است. یکی از این روش ها ، کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی و یا DTC میباشد. مشکل مشترک در روشهایDTCتخمین شار پیوندی استاتور و گشتاور الکترومغناطیسی موتور با استفاده از جریانها و ولتاژهای اندازه گیری شده استاتور است. تخمین شار استاتور و گشتاور الکترومغناطیسی، فقطوابسته به یک پارامتر ماشین بوده که آن هم مقاومتاستاتورRs است. تغییرات مقاومت استاتور که معمولاً بین۰/۷۵تا۱/۷ برابر مقدار نامی آن است، عملکرد سیستم درایوDTC را با ایجاد خطاهای تخمین دامنه شار و موقعیت آن و گشتاور الکترومغناطیسی دچار مشکل خواهد کرد. در این مقاله ضمن بررسی تاثیر تغییرپارامترهای ماشین در عملکرد سیستمDTC یک تخمینگر همزمان مقاومت استاتور برای تخمین مقاومت استاتور واقعی معرفی می شود. نتایج شبیه سازی عملکرد بسیار مناسب و پاید ار تخمینگر معرفی شده را نشان می دهد