مقاله تخمین کشش های عوامل تولید و بهره وری شرکت بهره برداری نفت وگاز مارون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصادی از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: تخمین کشش های عوامل تولید و بهره وری شرکت بهره برداری نفت وگاز مارون
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری
مقاله نفت و گاز
مقاله هم جمعی انگل گرنجر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: گل شید اخگر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت صنعت نفت در تولید ناخالص داخلی، منابع ارزی کشور و سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت، برآورد بهره وری و تخمین کشش های عوامل تولید نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون که حدود ۱۵ درصد نفت کشور را تولید می کند به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و بهره وری و کشش های عوامل تولید آن طی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۶۸ تخمین زده شده است. متغیرهای مورد مطالعه ابتدا از نظر ساکن پذیری با آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش هم جمعی انگل گرنجر الگوی تصحیح خطا برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول دوره مورد بررسی شکل تابع به صورت کاب داگلاس است و متوسط رشد بهره وری در شرکت بهره برداری نفت وگاز مارون ۷٫۶ درصد می باشد. کشش نیروی کار ۰٫۶۶، کشش سرمایه ۰٫۳۱ و کشش انرژی ۰٫۶۱ است. نتیجه آزمون والد نشان داد که بازده نسبت به مقیاس فزاینده و برابر با ۱٫۵۹۶ است.