مقاله تخمین موارد سرطانی استان گلستان در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با روش صید – بازصید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تخمین موارد سرطانی استان گلستان در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ با روش صید – بازصید
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صید
مقاله بازصید
مقاله حساسیت
مقاله ثبت سرطان
مقاله میزان بروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمستانی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: کشت کار عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان فر محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سمنانی شهریار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: در نظام های مراقبت و ثبت وقایع مرتبط با سلامتی کم شماری پدیده ای رایج می باشد. یکی از روش هایی که برای تعیین حساسیت نظام مراقبت یا ثبت در شناسایی موارد به کار می رود، روش صید – بازصید می باشد. هدف این مطالعه تخمین تعداد موارد سرطانی با استفاده از دو منبع بوده است.
مواد و روش ها: مطالعه با روش صید – بازصید دو منبعی و با استفاده از داده های مرکز ثبت سرطان ایستگاه تحقیقات بهداشتی بابل و مرکز ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت استان گلستان انجام پذیرفت. جمعیت مورد مطالعه کلیه موارد سرطانی که در محدوده استان گلستان و در طول سال های ۱۳۸۳، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بروز کرده اند، می باشد. این جمعیت از دو منبع مورد مطالعه استخراج گردیده و در نرم افزار Microsoft Excel وارد گردیدند و پس از حذف موارد تکراری و پیدا کردن موارد مشترک در نرم افزار اختصاصی مطالعات صید – بازصید «CARE 1.4» آنالیز شدند. برآوردها با دو روش Chapman و Petersen و با حدود اطمینان ۹۵% محاسبه گردیدند.
یافته ها: در مجموع سال های ۸۳، ۸۴ و ۸۵، برآورد تعداد کل سرطان ها، ۵۴۳۶ مورد (فاصله اطمینان ۹۵%: ۵۴۹۵-۵۳۸۶)، بود. میزان حساسیت واحد ثبت سرطان گرگان برای کلیه سرطان ها %۸۸٫۹، میزان حساسیت مرکز بابل ۴۷ درصد و میزان حساسیت دو منبع %۹۴٫۱ بود.
نتیجه گیری: در نهایت نتایج این مطالعه مشخص می کند که با استفاده از دو فهرست و کاربرد روش صید – بازصید می توان در مقایسه با استفاده از هر یک از منابع به تنهایی تخمین یا برآورد بهتری از تعداد موارد سرطانی بدست آورد.