مقاله تخمین مقادیر تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از مدل FAO-56PM در حوضه رودخانه آیدوغموش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تخمین مقادیر تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از مدل FAO-56PM در حوضه رودخانه آیدوغموش
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله FAO-56PM
مقاله تبخیر و تعرق
مقاله پارامترهای اقلیمی
مقاله مدل هارگریوز
مقاله پنمن مانتیس
مقاله آیدوغموش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردوانی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: قلعه ای محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان خوار و بار و کشاورزی جهانی، مدل پنمن مونتیس (FAO-56PM) را به عنوان یک مدل استاندارد در تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع ارائه کرده است. نبود برخی از متغیرهای اقلیمی از قبیل تابش خورشیدی، رطوبت نسبی و سرعت باد می تواند مانع بزرگی در تخمین تبخیر و تعرق با استفاده از مدل FAO-56PM باشد. برای غلبه بر مشکل عدم دسترسی به متغیرهای اقلیمی، از یکسری روابط و معادلات در قالب مدل پنمن مونتیس استفاده شده است. با توجه به این نکته، ارزیابی صحت این مدل برای نقاط مختلف، حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق از معادلات فوق برای تخمین پارامترهای سرعت باد، رطوبت نسبی و تابش خورشیدی بهره گرفته شد و در نهایت اقدام به برآورد تبخیر و تعرق مرجع در حوضه رودخانه آیدوغموش شده است. به این منظور از داده های سال ۱۳۸۹ و ۵ ایستگاه تبخیرسنجی آیدوغموش، چپینی، خواجه شاهی، موتورخانه و میانه تونل ۷ استفاده گردید. مقایسه مقادیر تبخیر و تعرق حاصل از داده های تخمین زده شده با مقادیر بدست آمده از داده های واقعی مربوط به سال ۱۳۸۹ در این مدل نشان می دهد که تفاوت بین تبخیر و تعرق مرجع ETO در هر دو مورد بسیار جزئی می باشد. در این تحقیق مقادیر RMSE و MBE در بیش ترین و کم ترین میزان به ترتیب معادل ۰٫۲۲۷ تا ۰٫۹۷۱ و ۰٫۲۷۱- تا ۰٫۷۲۴ بدست آمده است. در این بین بیش ترین درجه صحت مربوط به معادله رطوبت نسبی بوده و در آن مقادیر RMSE، MBE و ضریب همبستگی (تبیین) R2 به ترتیب معادل ۰٫۲۳۲، ۰٫۰۸۱- و ۰٫۹۸۹ به دست آمد. همچنین کم ترین دقت متعلق به مدل هایگریوز بوده و در آن مقادیر RMSE، MBE و R2 به ترتیب معادل ۰٫۵۲۳، ۰٫۲۱۴ و ۰٫۹۵۸ می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده می توان چنین عنوان کرد که با استفاده از داده های محاسباتی می توان مقادیر تبخیر و تعرق را با بیشترین دقت برآورد نمود.