مقاله تخمین حداقل معاش (خط فقر) خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی با استفاده از سیستم مخارج خطی با شکل گیری عادت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۵۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تخمین حداقل معاش (خط فقر) خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی با استفاده از سیستم مخارج خطی با شکل گیری عادت
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خط فقر
مقاله حداقل معاش
مقاله شاخص های فقر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سامی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش حداقل معاش خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی را به عنوان سنجه ای نسبی و ذهنی از خط فقر، به همراه چند شاخص فقر طی دوره زمانی ۱۳۸۹- ۱۳۶۹ با بهره گیری از سیستم مخارج خطی پویا با فرض شکل گیری عادات (HLES) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری(ISUR)  برآورد نموده ایم. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده های بودجه (درآمد- هزینه) خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضوی و شاخص های قیمت مربوطه می باشد. برآورد براساس شش گروه کالایی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که حداقل معاش سالانه کل (خط فقر) درطول دوره برای مناطق شهری و روستایی استان ازروندی فزاینده برخوردار است. با توجه به حداقل معاش محاسبه شده، شاخص های نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدی، نابرابری درآمد بین فقرا و کاکوانی نیز برای مناطق شهری و روستایی محاسبه شده که نتایج در کل حکایت از بدتر شدن وضعیت خانوارهای شهری و تاحدودی خانوارهای روستایی درطی دوره مورد مطالعه دارد.