مقاله تخمین تمایل به پرداخت برای غربالگری سرطان سینه با ماموگرافی در زنان ساکن شهر تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط؛ ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت سلامت از صفحه ۳۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تخمین تمایل به پرداخت برای غربالگری سرطان سینه با ماموگرافی در زنان ساکن شهر تهران با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط؛ ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمایل به پرداخت
مقاله روش ارزشگذاری مشروط
مقاله مدل پروبیت دو متغیره
مقاله غربالگری سرطان سینه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: خوشکام معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان سینه یکی از شایعترین بیماری ها و یکی از مهمترین دلایل مرگ و میر در زنان بالای ۳۵ سال می باشد. انجام منظم غربالگری در کاهش مرگ و میر سرطان سینه، نقش بسزایی دارد. روش ارزشگذاری مشروط (Contingent Valuation Method) یکی از روشهای تخمین تمایل به پرداخت (Willingness to pay) در علم اقتصاد می باشد و تمایل به پرداخت راهی برای انجام تحلیل هزینه- منفعت است. در این مطالعه از روش ارزشگذاری مشروط برای تخمین تابع و میانگین تمایل به پرداخت برای غربالگری سرطان سینه با ماموگرافی استفاده شده است.
روش کار: پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی تحلیلی است. داده ها به صورت مقطعی و پیمایشی در سطح خانوارهای تهران در سال ۱۳۸۹ جمع آوری شده است. در این مطالعه از ابزار پرسشنامه و از نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. برای آزمون اعتبار داخلی پرسشنامه، سوالات تمایل به پرداخت با درآمد سالانه خانوار مقایسه شده است. سایر سوالات پرسشنامه مربوط به پرسشنامه حساب های ملی سلامت است، که یک پرسشنامه استاندارد می باشد. مدل پروبیت دو متغیره از تابع حداکثر درست نمایی (Maximum Likelihood: ML) با نرم افزارSTATA11 ، تخمین زده شده و از آزمون نسبت درست نمایی، آزمون ناهمسانی واریانس داویدسون – مک کینون و آزمون رسیت رمزی استفاده شده است. همچنین مقدار اثر نهایی هر یک از متغیرها نیز تخمین زده شده است.
یافته ها: نزدیک به ۴۶ درصد افراد به پیشنهاد اول و ۲۰ درصد افراد به بالاترین مبلغ پیشنهادی پاسخ مثبت دادند. احتمال اینکه یک فرد به هر دو Bid پاسخ مثبت بدهد، برابر ۰٫۱۵۹ و امید ریاضی تمایل به پرداخت افراد، ۳۰ هزار تومان برآورد شد. افرادی که ماموگرافی قبلی داشته اند با احتمال ۰٫۱۴ به هر دو پیشنهاد جواب مثبت داده اند.
بحث: در صورتی که هزینه انجام ماموگرافی برای هر فرد کمتر از ۳۰۰ هزار ریال باشد، از نظر اقتصادی انجام غربالگری با ماموگرافی توجیه پذیر است. فردی که بودجه بیشتری به یک خدمت یا کالا اختصاص می دهد، تمایل به پرداختش برای آن بیشتر است و افرادی که سطح اجتماعی اقتصادی بالاتری داشته باشند، تمایل به پرداختشان برای غربالگری با ماموگرافی بیشتر است.