مقاله تخمین تابع تولید بیمارستان های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تخمین تابع تولید بیمارستان های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع تولید
مقاله بیمارستان
مقاله داده های تابلویی
مقاله جانشینی فنی
مقاله بازدهی نسبت به مقیاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاردان مقدم ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: پارسانیا شهروز
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری مهر مهشاد
جناب آقای / سرکار خانم: بارونی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیمارستان ها پرهزینه ترین و مهم ترین اجزای نظام مراقبت پزشکی می باشند و بیش از ۷۰ درصد بودجه بخش سلامت و سهم بسیار زیادی از اشتغال در بخش سلامت را در هر کشوری به خود اختصاص می دهند. بنابراین استفاده از تحلیل های اقتصادی برای تخصیص بهینه و استفاده اثربخش از منابع تولید بیمارستانی اهمیت ویژه ای دارد.
روش پژوهش: مطالعه حاضر جهت تخمین تابع تولید بیمارستان های آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، با استفاده از داده های تابلویی طی دوره ای ۱۱ ساله در سطح ۱۳ بیمارستان طراحی شده است. برای تخمین از تابع کاب- داگلاس استفاده گردید که متغیر وابسته، پذیرش بستری به عنوان تولید و متغیرهای توضیحی شامل تعداد پرستاران، تعداد پزشکان و تعداد تخت ها می باشد.
یافته ها: کشش مربوط به نیروی پزشک EY.P=0.18، نیروی پرستار EY.N=-0.2، تعداد تخت EY.B=0.5 است. تولید نهایی پزشکان برابر با ۴۴، پرستاران برابر با ۱۹ واحد و تولید نهایی مربوط به تخت ها برابر با ۲۷ واحد بدست آمد.
نتیجه گیری: بیشترین کشش تولید مربوط به عامل تعداد تخت و بعد به ترتیب تعداد پزشک و پرستار می باشد. بنابراین مدیران در تصمیمات کوتاه مدت خود مبنی بر پاسخ دهی به افزایش تقاضا برای خدمات، کشش عوامل تولید را مد نظر قرار دهند.