مقاله تخمین تابع تولید بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۸۷-۱۳۷۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۳۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تخمین تابع تولید بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۸۷-۱۳۷۵)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع تولید
مقاله بیمارستان
مقاله رفتار اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوبی اردکان پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: مسکرپورامیری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پاک دامن محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: بیمارستان به عنوان یک بنگاه اقتصادی، جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات تولید خود باید از تجزیه و تحلیل های اقتصادی استفاده کند. در اقتصاد خرد، رفتار اقتصادی بیمارستان، به عنوان یک بنگاه تولیدکننده خدمات سلامت می تواند از طریق تابع تولید تحلیل شود.
هدف: مطالعه به منظور تخمین تابع تولید و تعیین رفتار اقتصادی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی در سال ۱۳۸۹ بر روی تمام بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۱۱ بیمارستان) انجام شد. جهت بررسی رفتار اقتصادی تولید و ارایه خدمات از تخمین تابع تولید لگاریتمی دو طرفه کاب- داگلاس استفاده شد. اطلاعات یک دوره زمانی ۱۳ ساله به شکل پانل (ترکیبی) و به روش میدانی جمع آوری شد. در نهایت جهت تخمین مدل از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews 5 استفاده شد.
یافته ها: نهاده های پزشک (۰٫۵۷)، پرستار (۰٫۳۶)، تخت (۰٫۲۴)، فن آوری (۰٫۰۰۰۴) و سایر کارکنان (-۰٫۰۷) به ترتیب بیش ترین تاثیر را در تولید (تعداد پذیرش های بستری) بیمارستان های مورد مطالعه داشتند. مقدار ضریب تعیین (R2=0.99) و آزمون دوربین- واتسن (۱٫۹۸) نیز در حد مطلوب بود. مجموع ضرایب تابع تولید نیز ۱٫۱ بود.
نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان از اهمیت بالای پزشکان در افزایش تولید (تعداد پذیرش های بستری) داشت. از آن جا که تابع تولید بیمارستان های ایران اغلب از بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس برخوردارند با سرمایه گذاری در نهاده های تولید می توان افزایش فزاینده تولید را پیش بینی نمود.