مقاله تخلیص فاکتور فعال کننده V انعقاد خون از زهر افعی لبتینای ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تخلیص فاکتور فعال کننده V انعقاد خون از زهر افعی لبتینای ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زهر مار
مقاله افعی لبتینا
مقاله فعال کننده فاکتور V

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگاری زهره
جناب آقای / سرکار خانم: زارع میرک آبادی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: نوربهبهانی مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: زهر مارهای ویپریده (افعی ها) حاوی پروتئین هایی می باشند که روی انعقاد خون اثر می گذارند. هدف از این مطالعه، تشخیص و جداسازی فعال کننده فاکتور خونی انعقادی V از زهر افعی لبتینای ایران می باشد.
روش بررسی: فعال کننده فاکتور V از ۲۰۰ میلی گرم زهر خام به وسیله سه مرحله کروماتوگرافی: ژل فیلتراسیون روی سفادکس G100، کروماتوگرافی تعویض یون روی DEAE – سلولز و کروماتوگرافی میل ترکیبی روی هپارین آگاروز تخلیص شد. اثر فعال کننده فاکتور V روی فاکتور  Vانسانی به وسیله فعالیت امیدولیتیک ترومبین تولید شده به وسیله فاکتور V فعال شده (Va) بررسی شد.
یافته ها: فعال کننده فاکتور V تخلیص شده یک باند پروتئینی را به وسیله الکتروفورز روی سدیم دودسیل سولفات ژل الکتروفورز (SDS – PAGE) نشان داد. وزن مولکولی آن در حدود ۲۹ kDa تخمین زده شد. این فاکتور، در حضور یون کلسیم فاکتور V را به فاکتور Va تبدیل می کند. فعالیت ارژینین استرهیدرولازی روی سوبسترای BAEE (Nx – بنزوئیل ارژینین اتیل استر) دارد. فعالیت امیدولیتیک ضعیفی روی سوبسترای  S-2222(بنزوئیل – ایزولوسیل – گلوتامیل – گلیسیل – ارژینیل پارانیتروانیلید) نشان می دهد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد که فاکتور تخلیص شده برای فاکتور V اختصاصی می باشد.