سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیما نبی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدجمشید موسوی – مولف رابط، دانشیار دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

تخصیص منابع آب با لحاظ کردن اولویت بندی تامین نیازهای مختلف در سطح حوضه آبریز، یکی از مسائل مهم در مدیریت حوضه ای منابع آب است. بدین منظور استفاده موثر از مدل های ریاضی شبیه سازی اولویت – پایه و انعطاف پذیری این مدل ها در شبیه سازی تخصیص در دوره های خشک همراه با کمبود آب حائز اهمیت است دراین شرایط می توان با استفاده از اولویت های تخصیص متغیر در زمان و وابسته به شرایط هیدرولوژیک عملکرد مدل و اعتمادپذیری تامین نیازها را در بلندمدت بهبود داد این کار مستلزم توسعه قوانین بهره برداری خاص دوره های خشک نرمال و مرطوب برای مخازن سدها و المان های ذخیره در مدل تخصیص می باشد در این مطالعه با استفاده از تلفیق الگوریتم بهینه سازی فراکاوشی pso و مدل شبیه سازی شبکه حوضه آبریز MODSIM مدل شبیه سازی – بهینه سازی PSO-MODSIM در شرایط استفاده از پارامترهای ورودی هیدرولوژیک پایه توسعه داده شده است.